Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Modrá a okolí

Nejbližším turistickým cílem – po návštěvě Velkomoravského památníku ve Starém Městě – je unikátní Archeoskanzen v Modré u Velehradu, vzdálený jen zhruba pět kilometrů západně od Starého Města. Tomuto cíli je věnována samostatná kapitola našeho Putování Velkou Moravou, proto jen připomínáme, že v sousedství archeoskanzenu je možné najít další atrakci – expozici Živá voda. Je to novinka, zpřístupněná v závěru roku 2012. Expozice vodního ekosystému má podobu soustavy vodních nádrží (rybníků), pod nimiž je v šestimetrové hloubce 8 m dlouhý podvodní tunel, kterým lze pozorovat život pod hladinou. V jedné části uvidíte život ve velké tůni, v druhé pak život v rybníce se sumci, dvoumetrovými vyzami (druh jesetera), kapry, líny, candáty, atd. Prezentuje se zde vodní ekosystém v minulosti běžný pro řeku Moravu. Prosklenou stěnou také lze nahlédnout na život v mokřadu, kde žijí např. želvy bahenní, žáby, čolci, apod. Připraveno jako živá výuková pomůcka pro školy, včetně škol pro nevidomé (www.zivavoda.cz).

Velehrad (www.velehrad.eu)

I když jméno sousední obce Velehrad připomíná slavný velkomoravský „Veligrad,“ nemá toto slavné poutní místo prokázanou souvislost s Velkou Moravou. Vzniklo mnohem později, ale stalo se duchovním centrem cyrilometodějské tradice v katolické církvi a každoročním cílem poutníků z celé Moravy. Architektonickou dominantou Velehradu je trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s bohatě zdobeným interiérem, patřící ke klenotům moravského baroka. Je jedním ze sedmi chrámů světa, které obdržely vyznamenání Zlatou růží od papeže.

Historie tohoto významného poutního místa se začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko dnešního Starého Města vybudovali svůj klášter. Ten prošel řadou stavebních proměn. V období církevních reforem rakouského císaře Josefa II. byl v roce 1784 velehradský cisterciácký klášter zrušen, ale už o necelých sto let později sem začaly opět proudit zástupy poutníků. K velehradským poutníkům se v roce 1990 připojil také papež Jan Pavel II. Návštěvníci Velehradu si mohou (mimo bohoslužby) prohlédnout 86 metrů dlouhou, trojlodní baziliku, jejíž interiér spoluutvářejí barokní malby, sochy, masivní štukové oltáře bočních kaplí a v neposlední řadě impozantní chórové lavice, jež jsou klenotem moravského baroka. Velehrad se každoročně 5. července stává centrem cyrilometodějských oslav Dnů lidí dobré vůle.

Tupesy

Tupesy, obec s dávnou hrnčířskou tradicí, sahající pravděpodobně až do velkomoravského období, leží v Modré na komunikaci spojující Velehrad s Buchlovicemi.  Ve zdejším Muzeu tupeské keramiky (www.muzeumkeramiky.cz) najdeme expozici, vypovídající o životě a práci lidového hrnčíře na přelomu 19. a 20. století. Muzeum se nachází v domě, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky. Na něj navazuje objekt nové expozice, zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky. Ačkoli se v Tupesích původně vyráběla neglazovaná černá tzv. zakuřovaná keramika a glazovaná majolika je až záležitostí nedávné minulosti, mohou se zde návštěvníci seznámit i právě s technologií majoliky, která se v Tupesích dodnes vyrábí. Součástí objektu je dílna a vzorková prodejna. Po předchozí domluvě bývá umožněno návštěvníkům některé výrobní postupy i vlastnoručně vyzkoušet.

Osvětimany – Hradisko sv. Klimenta

Národní kulturní památka Hradisko sv. Klimenta leží přibližně 15 kilometrů západním směrem a bylo vybudováno na jednom ze zalesněných kopců jihozápadní části Chřibů. Je opředeno mnoha pověstmi. Již první systematičtější výzkum na začátku 20. století vedl k objevu základů chrámu a osmi kostrových pohřbů. Z dalších nálezů stojí za zmínku zlatý byzantský solidus, mince datovaná do první půle 9. století. Archeologický výzkum v 50. letech 20. století prokázal intenzívní osídlení této lokality ve velkomoravském období. Prozatím poslední výzkum hradiska vedl k nálezu zahloubené části dílny na zpracování kovů.  První zmínka o „kapli blahoslaveného Klimenta, obehnané vůkol příkopy“ a o hradisku je z pera olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi a pochází z roku 1358. K lokalitě jako málokteré se skutečnou velkomoravskou minulostí je vztahována velmi silná cyrilometodějská tradice. Podle ní měl moravský vládce dát hradisko k dispozici byzantským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi, kteří je v dobách ohrožení Velké Moravy a Veligradu využili k uložení osatků sv. Klimenta. Arcibiskup Metoděj se měl do hradiska uchylovat na začátku 80. let 9. století, když zde údajně překládal do staroslověnštiny poslední části biblických starozákonních textů. Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman je zapsáno na seznamu národních kulturních památek ČR. Jsou zde vytyčeny základy kostela a upravená plocha hradiska, sloužící k občasnému setkávání křesťanských aktivistů . 

Hrad Buchlov (www.hrad-buchlov.cz)

Perlou Chřibů je majestátný hrad Buchlov ze 13. století, patřící k nejzachovalejším  hradům v České republice. Leží v blízkosti Buchlovic a společně s kaplí sv. Barbory a s Holým kopcem tvoří dominantní scenérii této části Slovácka. Stálá hradní expozice je zaměřena na stavebně historický vývoj památky od 13. do 18. století v souvislosti s genealogií držitelů Buchlova a na vývoje bytové kultury šlechty od 15. do 19. století.  Jsou zde i přírodovědné a egyptologické sbírky.

Při prohlídce hradu je možné navštívit i 700 m vzdálenou kapli sv. Barbory – rodinnou hrobku Petřvaldů a Berchtoldů, předposledních a posledních majitelů panství. Zdejší vzácností je renesanční reliéf Madony s Ježíškem z dílny známých florentských sochařů della Robbiů.

Zámek Buchlovice (www.zamek-buchlovice.cz)

Zámek v Buchlovicích se řadí k nejvýznamnějším barokním světským památkám v České republice. Leží na jižním okraji obce Buchlovice, asi 5 km východně od Uherského Hradiště. Vznikl na přelomu 17. a 18. století, když se Jan Dětřich z Petřvaldu, majitel nedalekého hradu Buchlova, rozhodl vystavět pro svou manželku pohodlné sídlo podle vzoru italských venkovských vil. Zámek je vystavěn ve stylu italského baroka podle projektu Domenica Martinelliho a jde o jeden z nejkrásnějších komplexů svého druhu u nás. V prvních desetiletích 20. století se zámek stal místem několika osudových jednání evropských politiků. V září roku 1908 to bylo tajné jednání rakousko-uherského ministra zahraničí Aloise Aehrenthala a jeho ruského protějšku Alexandra Petroviče Izvolského. Tato schůzka vyústila v tzv. Buchlovickou dohodu. Předmětem byly problematické poměry na tehdejším Balkáně, o který jevily obě mocnosti zištný zájem. Výsledek buchlovského jednání se dostavil již po několika dnech - došlo k rakouské anexi území Bosny a Hercegoviny. Událost stála na počátku řetězce osudných kroků, jež vyvrcholily vypuknutím první světové války v roce 1914 1914.

Zcela mimořádný význam má také barokní zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější v České republice. Základem zahrady se staly květinové partery (pravidelné záhony květin okolo budovy), nízké stříhané boskety (pravidelně tvarované keře upravené stříháním) doplněné sochami a vodními nádržemi.  V 90. letech 18. století byla zahrada upravena na sentimentální park. Autorem proměny zahrady v park byl Ondřej Schweigl. Další výraznou proměnu prodělal areál po polovině 19. století, kdy tehdejší majitel panství Zikmund I. Berchtold přikoupil sousední pozemky. Na těch pak nechal vybudovat klasický anglický park. O výsadbu exotických a vzácných dřevin se zasloužil Leopold I. Berchtold, který položil základ zdejší dendrologické sbírky. Semena a sazenice vzácných rostlin vozil ze svých cest po světě i další příslušník rodu – botanik dr. Bedřich Berchtold. Poslední velká úprava parku proběhla po roce 1902. Park dodnes udivuje elegantním symetrickým prostorem se vzácnými stromy a neustále se proměňující řadou zákoutí. K zahradě přiléhá areál zahradnictví a malá zoologická zahrada.

 

Uherské Hradiště a okolí

Staré Město (www.staremesto.cz)

V samotném Starém Městě, jehož návštěvnickou dominantou je zdejší Památník Velké Moravy spolu s dalšími velkomoravskými lokalitami na naučné stezce městem, stojí za návštěvu také místní originálně pojatá „zoologická zahrada,“ ve které jsou zvířata vyrobená z kovového odpadu. Je součástí projektu ekologické výchovy, ve kterém se dozvíte o ekologickém nakládání s odpady nebo o pokladech, které lze objevit v popelnicích. Součástí areálu je také maják Šrotík s vyhlídkou na město a okolí, dvacet metrů dlouhá Loď Naděje, kterou můžete prozkoumat a zatočit si třeba kormidlem. K zábavní dopravě po areálu slouží vláček Steelinka. Programy organizuje občanské sdružení Rosnička. (www.ekorosnicka.cz)

Uherské Hradiště (www.mesto-uh.cz)

Na východ od Starého Města je, co by kamenem dohodil, Uherské Hradiště. Město bylo založeno roku 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II. Je odedávna přirozeným centrem Slovácka – regionu proslulého svébytným folklórem, bohatě zdobenými kroji, osobitými lidovými tradicemi. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Na území současného Uherského Hradiště, v jeho části Sady až po aglomerace Starého Města se rozkládalo pravděpodobné centrum oblasti v časech Velké Moravy. Dnes je Uherské Hradiště rušným městem, jehož atmosféra nenechá návštěvníka ani na chvíli na pochybách, že jde o tradiční kulturní a společenské centrum regionu.

Národní kulturní památka Sady "Špitálky" na tzv. Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině) se nalézá na jihovýchodě města. Jsou zde pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Křesťanští misionáři tu už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje.

Slovácké muzeum Uherské Hradiště (www.slovackemuzeum.cz) je hlavním zdrojem poznání historických, etnografických a uměleckých souvislostí proměn města a regionu. Sídlí na místě bývalé střelnice ve Smetanových sadech. Výsledkem výzkumné a sběratelské činnosti muzea je nová národopisná expozice Slovácko.  V dalších sálech hlavní budovy se pravidelně obměňují vlastní i převzaté krátkodobé výstavy věnované české i světové etnografii, historii, archeologii a užitému umění. K muzeu patří i Galerie Slováckého muzea a několik dalších ojedinělých expozic v regionu.  Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi nejvýznamnější regionální instituce.

Františkánský klášter, který je společně s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie významnou kulturní památkou města, patří k místním stavebním dominantám. Po roce 1989 byl v klášteře obnoven i řeholní život. Pro veřejnost otevřeno jenom v době konání Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Slovácké centrum kultury a tradic sídlí od roku 2012 v zrekonstruované jezuitské koleji na Masarykově náměstí. V přízemí se kromě informačních center nachází expozice dějin města s názvem Uherské Hradiště – město královské (www.kkuh.cz), která s využitím interaktivních metod seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími historickými událostmi v historii města. V patře je umístěna Galerie Joži Uprky, známého slováckého malíře přelomu 19. a 20. století. Unikátní sbírka Nadace Moravské Slovácko je doplněná díly z fondů několika českých galerií, Národní galerii v Praze nevynímaje. Expozici doplňují sochařské kompozice umělcova bratra Franty Uprky. (www.jozauprka.cz)

Slovácké divadlo (www.slovackedivadlo.cz) patří k významným střediskům kulturního života města. Zajímavá dramaturgie, originální režie i scénografie, ale především vynikající výkony jednotlivých herců řadí tuto scénu mezi významné domácí profesionální stánky múzy Thálie.

Kunovice

Letecké muzeum Kunovice (www.slovackemuzeum.cz), které je pobočkou Slováckého muzea, představuje stroje vyrobené v kunovické továrně, ale také v zahraničí. Stálá expozice čítá 23 vojenských, dopravních a sportovních letounů. K cenným exponátům patří prototypy L-410, vystavené na aerosalonech v Paříži a Hannoveru, nebo zpřístupněný Iljušin Il-14 T se salonní úpravou. K vidění je kromě dalších letadel i jeden vrtulník Mi-4. Areál muzea se nachází na okraji města Kunovice v sousedství Slováckého aeroklubu.

Baťův kanál, řeka Morava (www.batacanal.cz)

Historická vodní cesta Baťův kanál je oblíbenou turistickou atrakcí s řadou významných technických památek. Více než 50 km dlouhá historická vodní cesta spojující Moravu se Slovenskem vede od Otrokovic přes Napajedla, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Strážnici až do Skalice. Návštěvníci si mohou v přístavech rozsetých po celé délce vodní cesty vypůjčit motorový člun či hausbót pro několikadenní plavbu. Vypůjčené plavidlo si mohou po krátkém zaškolení řídit sami. Nabízí se i možnost plavby na výletních lodích v rámci pravidelných plaveb.

 

Turistická informační centra

Infocentrum Velehrad
U Lípy 302, 687 06 Velehrad     

tel: +420 571 110 538
info@velehradinfo.czwww.velehradinfo.cz

 

Informační centrum Buchlovice

Náměstí Svobody 24, 687 08 Buchlovice

tel: +420 519 326 900

tic@bucholvice.cz, www.tic.bucholvice.cz

 

Městská knihovna a informační centrum
Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město
tel./fax: +420 572 541 009
knihstmesto@uh.czwww.stminfo.uh.cz

 

Městské informační centrum Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště

tel: +420 572 525 525

mic@uherske-hradiste.cz, www.uherske-hradiste.cz

 

Městské informační centrum Kunovice

Na Rynku 886, 686 04 Kunovice

tel: +420 572 549 999

mic@mesto-kunovice.czwww.kunovice.cz

 

Informační centrum Baťova kanálu

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel./fax/zázn.: 518 325 330

abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 518 322 545, fax: 518 324 792

visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis

 

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština

Staré Město u Uherského Hradiště

staremesto mapa